Front Page | Editorial |Alpha Party | Ambassador for Peace | Archives | EU elections 2009

  Subscribe to my newsletter
  Keep yourself updated with the   latest news and events.

 

 

 
   
     

L-Ambaxxatur Bezzina jimmedita filghodu kmieni fl-Alaska

Dr. Bezzina f` Awwissu w Settembru li ghaddew kien qieghed jattendi laqgha f`Kodiak , gewwa l-Alaska, bhala mistieden specjali tal-Federazzjoni Universali ghall-Paci. Narawh fir-Ritratt vicin ferm ta` Reverend Moon li jidher ihares lejn l-Avukat waqt li dana jinsab f`mumenti intimi ta` Meditazzjoni.

Dina l-Meditazzjoni issehh kmieni filghodu ghall-habta tal-hamsa u tibqa` sejra ghal madwar saghtejn, qabel jibda il-jum ufficjali tal-hidma ppjanata.

Fr Moon illum ghandu kwazi disghin sena u ghadu attiv hafna,kemm fizikament u kemm intelletwalment.Is-sajd huwa wiehed mill-passatempi favoriti tieghu w fl-Alaska dana l-passatemp huwa mifrux hafna,specjalment ghal tipi differenti ta` Salamun u Halibut.


Dr Emmy Bezzina fir-Ritratt jidher jimmedita fil-presenza tar-Reverendu Sun Myung Moon,il-fundatur tal-Unificationists bl-objettiv li d-diversi taqsimit tal-Kristjanezmu jinghaqdu.

 

 

Back  


 
Copyright © www.emmybezzina.org | Terms of Use